ปรัชญาโรงเรียน
"นักเรียนดี  ครูมีความสามารถ  เน้นคุณภาพ  ได้มาตรฐานชาติ"

"พัฒนาความรู้  เคียงคู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

คำขวัญโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียน

"บ.ก."

อักษร ย่อ โรงเรียน

"เหลือง - ฟ้า"
สีประจำโรงเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "