งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา
น.ส.เฉวียน นิลทอง
นายบุญเสริม กองทรง
กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางทัศนีย์ เถาวัลย์
งานจัดทำและเสนองบประมาณ
น.ส.วราภรณ์ นาดี
งานบริหารสินทรัพย์และพัสดุ
น.ส.วราภรณ์ นาดี
งานจัดสรรงบประมาณ
ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
งานบริหารการเงินและบัญชี
นางทัศนีย์ เถาวัลย์
นางรัดยู ใจแก้ว

งานนโนบายต้นสังกัด
นางทัศนีย์  เถาวัลย์
งานตรวจสอบและควบคุมภานใน
น.ส.วราภรณ์ นาดี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
คณะกรรมการที่ปรึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "