รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)

1 . กิจกรรมโรงเรียนสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
2. กิจกรรมโรงเรียนเยี่ยมชมโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ
3 . กิจกรรมโรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน
4 . กิจกรรมโรงเรียน Open House
5 . กิจกรรมโรงเรียนวันวิสาขบูชา
6 . กิจกรรมยินดีต้อนรับนายอดิศร สาสนิท ท่านผู้จัดการภาคเหนือ
7 . กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย(ลายมือสวย)
8 . กิจกรรมได้แบ่งกลุ่มนักเรียน
9 . กิจกรรมเริ่มเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ  และกองลูกเสือสำรอง
10 . เข้าร่วมกิจกรรมการส่งตัวลูกเสือสำรองเข้าสู่กองลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 . คณะผู้ใจบุญชาวพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นำโดย หลวงพ่อบุญสืบ
12 . อนามัยตำบลท่าหลวงตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
13 . สร้างรางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเข้าอาคารเรียน
14 . วันสุนทรภู่  งานวันภาษาไทย และงานยาเสพติด ปี ๒๕๖๒
15 . พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
21.วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
20.ได้มานิเทศการจัดการเรียนกาารสอน และนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
19.การนิเทศ  กำกับและติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
18.วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
17.นักเรียนสมัครจิตอาสา 904
16.กิจกรรมชุุมนุนลูกเสือสำรองแห่งชาติ  5-6 สิงหาคม 2562
22.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  นำพาสุจริต  สู่วิถีชีวิตและชุมชน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
23.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนบ้านสวนแตง
24.เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนบ้านสวนแตง ได้เป็นตัวแทนระดับเขตกาารศึกษาพิจิตรเขต ๑
25.การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมดา
26.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาคณะกรรมการครั้งที่  ๔/๒๕๖๒
27.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
29.การประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินโครงการ กลุ่มโรงเรียนในเมือง
28.เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ กลุ่มโรงเรียนในเมือง  โอฆะนครเกมส์  วันที่ ๙-๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ 
30.วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
31.นำผลงานของโรงเรียนเข้ากิจกรรม ณ ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1
32. จัดกิจกรรมเวียนเทียน  ณ  วัดบึงตะโกน 
33.นักเรียนระดับอนุบาล๒และอนุบาล ๓ ทัศนศึกษาประปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สถานที่ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-เวียดนาม>>วัดใหม่คำวัน>>วัดโพธิ์ประทับช้าง>>สระว่ายน้ำ BIG CHAMP จังหวัดพิจิตร
34.นักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ 1-4 ทัศนศึกษาประปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สถานที่ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-เวียดนาม>>วัดใหม่คำวัน>>วัดโพธิ์ประทับช้าง>>สระว่ายน้ำ BIG CHAMP จังหวัดพิจิตร
36.แสดงความยินดีส่ง ผอ.วิทยา  เอียงหมี ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 วันที่ 2 มีนาคม 2563
35.นักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ 5-6 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒