คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) 
ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับประถมศึกษาที่ ๕-๖