กลุ่มบริหารงานงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงาน
น.ส.วราภรณ์  นาดี
งานวางแผนอัตรากำลัง
นายบุญเสริม  กองทรง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการ
นายบุญเสริม  กองทรง
คณะกรรมการ
งานเสริมสร้างวินัยและรักษาวินัย
ผู้อำนวยการ

งานออกจากราชการ
ผ้อำนวยการ
คณะกรรมการ ฯ
งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสาววราภรณ์  นาดี
คณะกรรมการฯ
งานนโนบายต้นสังกัด
น.ส.วราภรณ์  นาดี
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ
ผู้อำนวยการ
นายบุญเสริม  กองทรง
นางสาววราภรณ์  นาดี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
คณะกรรมการที่ปรึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "