ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: เปิดเรียนปีการศึกษา 2562  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
แนวทางการยกระดับคุณภาพ
๑.    โรงเรียนกำหนดนโยบาย  แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   ให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด  เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.    ผู้บริหารโรงเรียน สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้แก่ ครู บุคลากร และให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือในโรงเรียน
๓.    โรงเรียนจัดทำโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา
๔.    โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ ให้เป็นปัจจุบัน อย่างถูกต้องและทันสมัย
๕.    โรงเรียนจัดตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีห้อง/มุม/แหล่งเรียนรู้ทางการลูกเสือในโรงเรียน
๖.    ผู้บริหารโรงเรียน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงและได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
๗.    ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม  มีวุฒิทางลูกเสือและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.    โรงเรียนจัดทำแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินงานทางลูกเสือ เนตรนารี และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้เหมาะสม
๙.    โรงเรียนจัดทำกำหนดการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมตลอดปีการศึกษาทุกระดับให้ครบถ้วน
๑๐.    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ต้องจัดกิจกรรมตามกำหนดการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม  ตลอดจนดำเนินการวัดประเมินผล และรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
๑๑.    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ต้องจัดให้มีและใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจำเป็นในการฝึกอบรม
๑๒.    โรงเรียนจัดให้มีเอกสาร หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๑๓.    โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตามคำปฏิญาณและกฎลูกเสือ และกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ ปีละไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม
๑๔.    โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน หรือค่ายลูกเสือตามหลักสูตร ของลูกเสือแต่ละประเภท โดยใช้บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรของโรงเรียน หรือใช้วิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
๑๕.    โรงเรียนจัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ภายในโรงเรียน โดยให้มีแผนการนิเทศ เครื่องมือ และกำหนดผู้นิเทศไว้อย่างชัดเจน    และจัดทำรายงานประจำปี ต่อผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
๑๖.    ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม และสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ  เนตรนารี ในโรงเรียน