คณะกรรมการสถานศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "
นายวิทยา  เอี้ยงหมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเฉวียน  นิลทอง
ผู้แทนครู
กรรมการสถานศึกษา
นายวัลลภ  กันฟัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสถานศึกษา
   นายกมล  กลิ่นเกิด
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการสถานศึกษา
นางสาววรุณยุพา  จั่นแก้ว
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสถานศึกษา
นางเพียร  แสงเพ็ชร
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
กรรมการสถานศึกษา

นายประดิษฐ์  ดำงาม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
นายทุเรียน  แสงสิริ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการสถานศึกษา
นายพิรัตน์  ฉ่ำฟ้า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการสถานศึกษา