เขตบริการของโรงเรียน

                  เขตบริการของโรงเรียนบ้านบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑) ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครอง จำนวน  ๕  หมู่บ้าน / นอกเขตบริการ จำนวน ๑ หมู่บ้าน
       หมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ   ๕   หมู่บ้านของตำบลท่าหลวง  ได้แก่  หมู่ที่ ๑  บ้านน้ำหัก     หมู่ที่ ๒  บ้านบึงตะโกน        หมู่ที่ ๗  บ้านน้ำหัก    หมู่ที่ ๘  บ้านวังตาดี     หมู่ที่ ๑๐  บ้านไผ่สีรุณ
      หมู่บ้านนอกเขตบริการ จำนวน ๑ หมู่บ้านตำบลบ้านบุ่ง ได้แก่หมู่ที่ ๗   บ้านบึงตะโกน 

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  ๓  ไร่  ๒  งาน  ๖๙  ตาราวา

ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "