ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: เปิดเรียนปีการศึกษา 2562  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โครงสร้างการบริหารกองลูกเสือโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๑

นายวิทยา   เอี้ยงหมี
วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.C
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

สำนักงานลูกเสือจังหวัด
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
นายหมู่ลูกเสือสำรอง
นายหมู่ลูกเสือสามัญ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
หลักสูตรลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.๔ - ๖
หลักสูตรลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.๑ - ๒

การวัดผล ประเมินผลและรายงาน
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
นางทัศนีย์  เถาวัลย์
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
นายบุญเสริม  กองทรง
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
นางรัดยู  ใจแก้ว
รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่ม 1 กอง 1

นางเพ็ญประภา  ศรีประเสริฐ
รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่ม 1 กอง 1

นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญากร
รองผู้กำกับลูกเสือสำมัญ กลุ่ม 1 กอง 1

นางสาววราภรณ์ นาดี
ผู้กำกับลูกเสือสำมัญ
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)

นางธีรศักดิ์  คุณสิน
รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่ม 1 กอง 2
นางสาวเฉวียน  นิลทอง
รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่ม 1 กอง 2

นางสาววิชุอร ทองทา
รองผู้กำกับลูกเสือสำมัญ กลุ่ม 1 กอง 2

นางสาววาสนา  ชูชื่น
รองผู้กำกับลูกเสือสำมัญ กลุ่ม 1 กอง 1