กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญาการ
นางสาววิชุอร  ทองทา
งานทะเบียนวัดผล
และประเมินผล
นายบุญเสริม  กองทรง
งานการศึกษาพิเศษ
นางเพ็ญประภา  ศรีประเสริฐ
งานห้องสมุด
นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญาการ
นางสาววิชุอร  ทองทา
งานนโยบายต้นสังกัด
นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญาการ
นางสาววิชุอร  ทองทา
งานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
นางสาววราภรณ์  นาดี
นายบุญเสริม  กองทรง
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญาการ
นางสาววิชุอร  ทองทา
งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญาการ
นางสาววิชุอร  ทองทา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
คณะกรรมการที่ปรึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด
งานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญาการ
นางสาววิชุอร  ทองทา
งานพัฒนkการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญาการ
นางสาววิชุอร  ทองทา
วิชาการช่วงชั้น
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "