โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
แบบพิมพ์ลูกเสือชนิดต่าง ๆ
ลส.๑ คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ลส.๒ ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ลส.๓ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ลส.๔ ใบโอนกองลูกเสือ
ลส.๕ รายงานการลูกเสือประจำปี
ลส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
ลส.๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
ลส.๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ
ลส.๑๑ ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
ลส.๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ
ลส.๑๓ ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
ลส.๑๔ ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
ลส.๑๕ บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
ลส.๑๖ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
ลส.๑๗ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.๑๘ บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "