กลุ่มบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
คณะกรรมการที่ปรึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายบุญเสริม  กองทรง
งานธุรกาารและสารบรรณ
น.ส.วาสนา  ชูชื่น
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
น.ส.เฉวียน  นิลทอง
งานประชาสัมพันธ์
นายบุญเสริม  กองทรง
นางเพ็ญประภา  ศรีประเสริฐ
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นางทัศนีย์  เถาวัลย์
งานรับนักเรียนอละสำมะโนประชากร
นายบุญเสริม กองทรง
งานโสตทัศนอุปกรณ์
นายบุญเสริม กองทรง
งานปกครองและ
วินัยนักเรียน
ครูประจำกลุ่มสี
งานโครงการอาหารกลางวัน
น.ส.เฉวียน นิลทอง
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
นักการภารโรง
งานอาหารเสริม(นม)
น.ส.วราภรณ์ นาดี
งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
น.ส.วราภรณ์ นาดี
นางเพ็ญประภา ศรีประเสริฐ
งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยี
นายบุญเสริม กองทรง
นางเพ็ญประภา ศรีประเสริฐ
งานอนามัยโรงเรียน
นางรัดยู ใจแก้ว

งานกิจกรรมนักเรียน
นางรัดยู ใจแก้ว
น.ส.ปิยนุช รัตนปัญญากร
งานร้านค้าสวัสดิการ
นางรัดยู ใจแก้ว

งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน
นางทัศนีย์  เถาวัลย์
งานกีฬาและนันทนาการ
นายบุญเสริม กองทรง
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "