พันธกิจ

1.    จัดการศึกษาให้บุคคลอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
2.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.    ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมทั้งระบบ
4.    สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการจัดการศึกษา
5.    ขับเคลื่อนนโยบายต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
6.    ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

" โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑)  มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพ ในการบริหารจัดการ   มีคุณภาพตามมาตรฐาน    บูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"


วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
1.    ผู้เรียน  บุคลากร  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
2.    มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน
3.    สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาและมีศักยภาพในการแข่งขันเต็มตามศักยภาพ
4.    ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบริหารจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "