โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
วิลัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
        "โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ใช้กระบวนการทางลูกเสือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์   การเรียนรู้บูรณาการการจัดการเรียนการสอน"
พันธกิจ
        ๑) ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
         ๒) ส่งเสริม สนับสนุน โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือบูรณาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักเรียน

เป้าหมาย
        ๑)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ
        ๒)  บุคลากรทางลูกเสือใช้กระบวนการทางลูกเสือบูรการจัดการเรียนรู้ สู่มืออาชีพ
        ๓)  บริหารจัดการงานลูกเสืออย่างเป็นระบบ
        ๔)  สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "