ชื่อ
นายบุญเสริม  กองทรง
ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท กศ.ม.บริหารการศึกษา
ภาระงาน
ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
ชื่อ
น.ส.เฉวียน นิลทอง
ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี  กศ.บ. แนะแนว
ภาระงาน
ประจำชั้นอนุบาล ๒
หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน
ชื่อ
นางรัดยู  ใจแก้ว
ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี  ค.บ. สังคมศึกษา
ภาระงาน
ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน
ร้านค้าโรงเรียน
ชื่อ
น.ส.วราภรณ์ นาดี
ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี (ค.บ.) การประถมศึกษา
ปริญญาโท (กษ.ม.) การบริหารการศึกษา
ภาระงาน
ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕
หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ชื่อ
น.ส.วิชุอร ทองทา
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ
การศึกษา
ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาระงาน
ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
หน้าที่พิเศษ
ครูวิชาการ
ชื่อ
นางสาววาสนา ชูชื่น
ตำแหน่ง
ธุรการโรงเรียน
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ
การศึกษา
ปริญญาตรี (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาระงาน
งานธุรการโรงเรียน
หน้าที่พิเศษ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ
นางทัศนีย์ เถาวัลย์
ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ.การประถมศึกษา
ภาระงาน
ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ชื่อ
น.ส.ปิยนุช รัตนปัญญากร
ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี (ค.บ.) การปฐมวัย
ปริญญาโท (กษ.ม.) การบริหารการศึกษา
ภาระงาน
ประจำชั้น อนุบาล ๓
หน้าที่พิเศษ
ครูวิชาการ   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ชื่อ
นายนุรุส  บรรเลง
ตำแหน่ง
ช่างไม้ ๔
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ
การศึกษา
ม.๖
ภาระงาน
ดูแลซ่อมแซมและดูแลความ
เรียบร้อยในโรงเรียน
หน้าที่พิเศษ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ
นางเพ็ญประภา  ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยบานะ
การศึกษา
ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาระงาน
ห้องเด็กพิเศษ
หน้าที่พิเศษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑)
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "
ชื่อ
นางสายฝน ประจักษ์อำนาจ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาต่างประเทศ
ภาระงาน

หน้าที่พิเศษ