ตั้งอยู่เลขที่  168  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าหลวง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  เดิมชื่อ โรงเรียนวัดบึงตะโกน ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  เมษายน  2454  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบึงตะโกนเป็นสถานที่สำหรับทำการเรียนการสอน ในปีนั้นทางราชการ
ได้แต่งตั้งนายมงคล   กุลนานันท์ เป็นครูใหญ่  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
โดยมีพระอธิการไป๋   ฐิตวโร  เป็นผู้อุปการะ  ต่อมานายมงคล   กุลนานันท์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
ทางราชการได้แต่งตั้งนายมนัส   กล้ารบ  เป็นครูใหญ่แทน  และต่อมานายมนัส   กล้ารบ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น  ทางราชการได้แต่งตั้งนายมงคล กุลนานันท์  กลับมาเป็นครูใหญ่และอยู่จนถึงเกษียณอายุราชการ  และนายกิ่ง มาเนียม ได้มาเป็นผู้รักษาราชการแทน  ในระยะเวลาต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายเกรียงไกร   ทรงประดิษฐ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ปี พ.ศ. 2508  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  ทั้งนี้ได้มี
นายกรี  ปัจจุบัน  ได้อุทิศที่ดินให้ประมาณ  4  ไร่เศษ  (ซึ่งเป็นบริเวณที่ดินที่ใช้ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบัน)
          ปี พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างถังน้ำประปา โดยมีคณะครูและนักเรียนพร้อมด้วยประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาคเงินสมทบในการก่อสร้าง
          ปี พ.ศ. 2515  ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากทางราชการให้ทำการเปิดการเรียนการสอน
ในระดับประถมปลาย  โดยเริ่มเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
          ปี พ.ศ. 2516  นายเกรียงไกร   ทรงประดิษฐ์  ได้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดดงชะพลู
โดยมีนายสมศักดิ์  นลินรัตนกุล  เป็นผู้รักษาราชการแทน  และในปีนี้ได้รับงบประมาณจากทางราชการ
ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน  4  ห้องเรียนโดยสร้างทางทิศใต้ของอาคารเรียนเดิม  โดยมี
นายประพันธ์  มรรณฑัต  ได้อุทิศที่ดินให้กับทางโรงเรียนประมาณ  35  ตารางวา และสร้างอาคารเรียนสำเร็จ
เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2517
            ปี พ.ศ. 2518  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสนาม   แก้วศรีนารถ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และในปีนี้ทางธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  และเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดพิจิตร พิจารณาเห็นอาคารเรียนหลังเดิมทรุดโทรมมาก  ทางธนาคารกรุงเทพ จึงให้งบประมาณ จำนวน  250,000  บาท สมทบกับงบประมาณของกรมการปกครอง
อีกจำนวน  116,600  บาท  เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017  จำนวน  4  ห้องเรียน   แทนอาคารหลังเก่า(แบบ ป.1ฉ) ต่อมาได้มีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ทางคณะครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของทางโรงเรียนมาโดยตลอด
ปี พ.ศ. 2519ทางโรงเรียนได้เข้าประกวดโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 300 คน) เพื่อชิงรางวัลมูลนิธิช่วยการศึกษาประชาบาล และทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดังกล่าว
          ปี พ.ศ. 2520 นายสนาม   แก้วศรีนารถ  ได้โอนไปรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  และได้มอบให้นายสมศักดิ์  นลินรัตนกุล  เป็นผู้รักษาราชการแทน และต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ทางราชการ
ได้แต่งตั้งให้นายสมศักดิ์  นลินรัตนกุล  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑)
          ในปี พ.ศ. 2526  นายสมศักดิ์  นลินรัตนกุล  ได้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
ท่าหลวงสงเคราะห์  และทางราชการได้แต่งตั้งให้นายประทีป   ภู่ละออ มาดำรงตำแหน่งแทน
          ปี พ.ศ. 2527  ทางคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้
สำหรับประจำที่ห้องประชุมของโรงเรียน  คิดเป็นเงิน  5,000  บาท
          ปี พ.ศ. 2528  ทางคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อดำเนินการติดตั้งพัดลมประจำห้องเรียนครบทุกห้องเรียน   คิดเป็นเงิน  5,000  บาท
          ปี พ.ศ. 2529 ทางคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดสร้างสนามเด็กเล่นประจำไว้ที่โรงเรียน โดยสิ้นค่าใช้จ่ายจำนวน  16,000  บาท
          ปี พ.ศ. 2530  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสร้างส้วม จำนวน  2  หลัง  แบบ สปช.601/2526  ทั้งหมด  8  ที่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  80,000  บาท  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดสร้างโรงอาหารพร้อมด้วยโต๊ะอาหาร จำนวน  31  ชุด เป็นเงิน 87,000  บาท (โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ)
          ปี พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/2526  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  238,000  บาท  ในปีเดียวกันนี้นางทุเรียน  นรรัตน์  ได้จัดสร้างจัตุรมุขพร้อมพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียน เป็นจำนวนเงิน  50,000  บาท และมอบให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2531
          ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลท่าหลวง ได้จัดงบประมาณ(กสช.) ดำเนินการจัดสร้าง
ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน  1  ชุด (3 ลูก) คิดเป็นจำนวนเงิน  36,000  บาท และในปีเดียวกันนี้ได้จัดซื้อเก้าอี้ประจำโรงเรียน  20  ตัว เป็นเงิน  7,000  บาท
          ปี พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
เป็นค่าจัดสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน  1  ชุด (3 ลูก) คิดเป็นจำนวนเงิน  50,000  บาท
          ปี พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
เป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2535  คิดเป็นจำนวนเงิน  8,600  บาท
          ปี พ.ศ. 2537 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จำกัดได้จัดตั้งกองทุนให้โรงเรียนเป็นจำนวนเงิน  200,000 บาท โดยทางโรงเรียนได้ทาสีอาคารเรียน และเปลี่ยนสายไฟฟ้าให้โรงเรียน คิดเป็นจำนวนเงิน  178,280 บาท
          ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
เป็นจำนวนเงิน  76,000  บาท  ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปัจจุบัน โดยการทาสี และซ่อมแซมประตู หน้าต่างที่ชำรุด และในปีเดียวกันนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณอีกจำนวน 130,000  บาท
ให้ดำเนินการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
          ปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
เป็นจำนวนเงิน  15,000  บาท ให้ดำเนินการปรับปรุงหน้าต่างติดตั้งลูกกรงเหล็ก
          ปี พ.ศ. 2543  นายประทีป  ภู่ลออ  อาจารย์ใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต(เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)  โดยมอบหมายให้นายเชลงศักดิ์   อำพันพงษ์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้รักษาราชการแทน
          ปี พ.ศ. 2543  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายธนู  เรือนเย็น  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
          ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร จำนวน  40,000  บาท
ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมส้วมและอาคารประกอบ และในปีเดียวกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน  10,150  บาท ให้จัดทำแผ่นป้ายนิเทศ จำนวน  14  แผ่น และในปีเดียวกันนี้
นายธนู  เรือนเย็นได้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนวัดหนองนาดำ  และทางราชการได้แต่งตั้งให้นายรำพึง   ครุฑศรี  มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2544  ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปี พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นจำนวนเงิน  175,200  บาท  ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนทั้งหมด และเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2551 นายรำพึง  ครุฑศรี  ได้เกษียณอายุราชการ
ต่อมาเมื่อวันที่  26  ธันวาคม   2551 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1  ได้แต่งตั้งให้
นายไพฑูรย์  รอดศรีธรรม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑)
ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 352,000  บาท ดำเนินการก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ.4 จำนวน  4  ที่นั่ง  และได้รับงบประมาณจากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1  จำนวน  100,000  บาท เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โดยทางโรงเรียนปรับเปลี่ยนประตู หน้าต่างอาคารเรียนที่ชำรุด
          และในปีเดี่ยวกันนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการต่อเติมโครงหลังคาของอาคารเอนกประสงค์ออกมาอีก
เพื่อใช้เป็นที่ร่มเงาสำหรับนักเรียน โดยใช้งบประมาณของทางโรงเรียนเอง เป็นจำนวน 450,000  บาท
          ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทำการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 98,700 บาท  และในปีเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนพร้อมด้วยคณะศิษย์เก่านำโดย
นายอัศวิน  นิลทอง ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อหารายได้จัดสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน  130,000  บาท  และติดตั้งโทรทัศน์ประจำทุกชั้นเรียน
           ในปีงบประมาณ 2555 คณะครูได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำ ฝ.33 เป็นห้องน้ำ และต่อเติมด้านข้างของอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารสำหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ
           และในปีเดียวกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 200,000  บาท เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยการปูพื้นกระเบื้องบริเวณด้านหน้าระเบียงของอาคารเรียนชั้นล่าง และเปลี่ยนบานหน้าต่างที่ชำรุดทรุดโทรม
ประวัติโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "