บุคลากรทางลูกเสือโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๑

โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
นายวิทยา  เอี้ยงหมี
ผู้อำนวยการกองลูกเสือ
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
นางทัศนีย์  เถาวัลย์
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่ม 1 กอง 1

นายบุญเสริม  กองทรง
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
นางรัดยู  ใจแก้ว
รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่ม 1 กอง 1

นางเพ็ญประภา  ศรีประเสริฐ
รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่ม 1 กอง 2

นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญากร
ผู้กำกับลูกเสือสำมัญ กลุ่ม 1 กอง 2

นางสาววราภรณ์ นาดี
ผู้กำกับลูกเสือสำมัญ กลุ่ม 1 กอง 1

นางสาวเฉวียน  นิลทอง
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่ม 1 กอง 2

นางสาววิชุอร ทองทา
รองผู้กำกับลูกเสือสำมัญ กลุ่ม 1 กอง 2

นางสาววาสนา  ชูชื่น
รองผู้กำกับลูกเสือสำมัญ กลุ่ม 1 กอง 1

ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "