ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: เปิดเรียนปีการศึกษา 2562  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
กลยุทธ์การพัฒนา
ของโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑)
                 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพความร่วมมือ  :  สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยปรับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชน  ตลอดถึงองค์กรต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายในเรื่องของการระดมทรัพยากร ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
                  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  : สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการอย่างทั่วถึง ใช้การบริหารแบบวงจรคุณภาพ(PDCA) อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบทางการศึกษาได้
                กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  :  สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
                   กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้นักเรียนมีขีดความสามารถในการคิด วิเคราะห์  เป็นการเรียนรู้เต็มศักยภาพ สร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ก้าวทันประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "