โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
กลยุทธ์กองลูกเสือโรงเรียน
กลยุทธ์
        กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์  ๑๗  วิธีดำเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑  สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในการเป็นลูกเสือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒  สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓  ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔  ปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น
        กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้กำกับลูกเสือสู่ความเป็นมืออาชีพ  ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์  ๗  วิธีดำเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ พัฒนาคุณลักษณะผู้กำกับลูกเสือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ พัฒนาทักษะการท างานลูกเสือของผู้กำกับลูกเสือ
       กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาระบบบริหารงานลูกเสือ  ประกอบด้วย  ๓  ยุทธศาสตร์  ๑๕  วิธีดำเนินการ ดังนี้
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ กำหนดยุทธศาสตร์ และวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจการลูกเสือของโรงเรียน
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานลูกเสือ
        กลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมการเข้าร่วมและการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์ ๑๒ วิธีดำ เนินการ ดังนี้
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อสังคม
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ส่งเสริมการจัดอบรมเกี่ยวกับลูกเสือ
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔  ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมเนื่องใน
วันสำคัญของชาติภายนอกโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "