วรสารโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
ป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
นักเรียน
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
ได้เข้าแข่งขันระดับกลุ่มคลองเมืองหลวง
พระสอนศีลธรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันรัฐธรรมนูญ
๑๐ ธันวาคมของทุกปี
วันเด็กแห่งชาติ
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครูอำภา บุญศิริ
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครูเฉวียน นิลทองกับครอบครัว
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยคุณปรีชา  มาเนียม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยคุณจุฑามาศ เค้าศรีวงษ์
กับครอบครัว
วันลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๖๑
แข่งขันกีฬาเขตพื้นที่
เมืองโอฆะนครเกมส์
พระสอนศีลธรรม
และจริยธรรมนักเรียน
ประชุมทำ
แผนคุณภาพนักเรียน
ผจก.ธนาคารกรุงเทพ
เยี่ยมโรงเรียน
ผจก.ธนาคารกรุงเทพ
เยี่ยมโรงเรียน
สัมมนาเชิงปฎิบัติ
การมาตรฐาน
ผู้ประเมินคุณภาพแนวใหม่
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยคุณณัชชา รุ่งเรืองครอบครัว
นักเรียน
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
ได้เข้าแข่งขันระดับกลุ่มคลองเมืองหลวง
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
กิจกรรมยก
ระดับผลสัมฤทธิ์
กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ตอบปัญหาธรรมะ
เปิดโลกกว้าง
สร้างรอยยิ้ม
งานวันครู  ครั้งที่ ๖๑
ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา
ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี
แข่งขันศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือ
ที่จังหวัดพะเยา
สืบสานวัฒนธรรม
ไทย-จีน
โครงการรายงาน
จำนวนนักเรียน
โครงการปลูกฝังเด็กไทย
ใส่ใจวินัยจราจร
โครงการปลูกฝังเด็กไทย
ใส่ใจวินัยจราจร
โครงการปลูกฝังเด็กไทย
ใส่ใจวินัยจราจร
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครอบครัวเจนสาริกิจ กับครอบครัวธุมา
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยคุณจุฑามาศ เค้าศรีวงษ์
กับครอบครัว
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครูสมชาย  มาเนียม
และคุณสมพร มาเนียม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครูสมชาย  มาเนียม
และครอบครัว
โครงการอบรมศาสนธรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ค่ายอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวเล้อม
แข่งขันกีฬาเขตพื้นที่
เมืองโอฆะนครเกมส์
แข่งขันกีฬาเขตพื้นที่
สพป.พจ.๑ เกมส์
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "
วันคริสต์มาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นิเทศ  ติดตามการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
นิเทศการติดตามการเรียนการสอน
และนิเทศแบบบูรณาการโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน
วันวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562
การนิเทศ กำกับ ติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
เลี้ยงอาหารกลางวัน
แข่งขันตอบ
คำถามสารานุกรมครั้งที่ 25
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มโรงเรียน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒
ประเมินประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผลของเทศบาล
สอบนักธรรม
ชั้น ตรี-โท-เอก
ณ สนามโรงเรียนาษร์บำรุง

ปรับปรุงสถานที่โดย
ผู้ใหญ่วรุณยุพา จั่นแก้ว
(ผู้ใหญ่นก)
ครูปิยนุช
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การอบรมเชิงปฎิบัติการ

แข่งขันกีฬา โอฆะนคร

เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมที่สุโขทัย

กิจกรรม
วันคริสต์มาส ปี2019

เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่2562

กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน

กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน

กิจกรรม
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน

กิจกรรม
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
(พิษณุโลก)

กิจกรรม
คณะครูติวโอเน็ต

กิจกรรม
แสดงผลงานที่ สพป.พจ.๑

เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา
ระดับชั้นประถมปีที่ ๑-๔
เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา
ระดับอนุบาล
เข้าร่วมกิจกรรม
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
ปี ๒๕๖๓
กิจกรรมขอบคุณ
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน
เข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เข้าร่วมกิจกรรม
ตรวจสอบภายใน

เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายธรรมะ