วรสารโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
ป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
นักเรียน
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
ได้เข้าแข่งขันระดับกลุ่มคลองเมืองหลวง
พระสอนศีลธรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันรัฐธรรมนูญ
๑๐ ธันวาคมของทุกปี
วันเด็กแห่งชาติ
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครูอำภา บุญศิริ
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครูเฉวียน นิลทองกับครอบครัว
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยคุณปรีชา  มาเนียม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยคุณจุฑามาศ เค้าศรีวงษ์
กับครอบครัว
วันลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๖๑
แข่งขันกีฬาเขตพื้นที่
เมืองโอฆะนครเกมส์
พระสอนศีลธรรม
และจริยธรรมนักเรียน
ประชุมทำ
แผนคุณภาพนักเรียน
ผจก.ธนาคารกรุงเทพ
เยี่ยมโรงเรียน
ผจก.ธนาคารกรุงเทพ
เยี่ยมโรงเรียน
สัมมนาเชิงปฎิบัติ
การมาตรฐาน
ผู้ประเมินคุณภาพแนวใหม่
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยคุณณัชชา รุ่งเรืองครอบครัว
นักเรียน
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
ได้เข้าแข่งขันระดับกลุ่มคลองเมืองหลวง
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
กิจกรรมยก
ระดับผลสัมฤทธิ์
กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ตอบปัญหาธรรมะ
เปิดโลกกว้าง
สร้างรอยยิ้ม
งานวันครู  ครั้งที่ ๖๑
ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา
ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี
แข่งขันศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือ
ที่จังหวัดพะเยา
สืบสานวัฒนธรรม
ไทย-จีน
โครงการรายงาน
จำนวนนักเรียน
โครงการปลูกฝังเด็กไทย
ใส่ใจวินัยจราจร
โครงการปลูกฝังเด็กไทย
ใส่ใจวินัยจราจร
โครงการปลูกฝังเด็กไทย
ใส่ใจวินัยจราจร
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครอบครัวเจนสาริกิจ กับครอบครัวธุมา
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยคุณจุฑามาศ เค้าศรีวงษ์
กับครอบครัว
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครูสมชาย  มาเนียม
และคุณสมพร มาเนียม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน
โดยครูสมชาย  มาเนียม
และครอบครัว
โครงการอบรมศาสนธรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ค่ายอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวเล้อม
แข่งขันกีฬาเขตพื้นที่
เมืองโอฆะนครเกมส์
แข่งขันกีฬาเขตพื้นที่
สพป.พจ.๑ เกมส์
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "
วันคริสต์มาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นิเทศ  ติดตามการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
นิเทศการติดตามการเรียนการสอน
และนิเทศแบบบูรณาการโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน
วันวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562
การนิเทศ กำกับ ติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
เลี้ยงอาหารกลางวัน
แข่งขันตอบ
คำถามสารานุกรมครั้งที่ 25
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มโรงเรียน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่