โรงเรียนบ้านบางกัน


หมู่ที่  4 
 บ้านบ้านบางกัน ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 089-1982524

309028819_475843147930923_3839119526777773920_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พังงา

1082330010-20190626-154307

 นาย เอกลักษณ์ สมบัติบุญ
ครูรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกัน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2483 โดยสิ่งปลูกสร้างอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในตำบลทุ่งคาโงก อาคารเรียนเริ่มแรกเป็นแบบชั่วคราว มีนายอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ควบคุมดูแล  ตอนพิธีเปิดโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ พร้อมกับให้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งคาโงก 2 (บ้านบางกัน) มีท่านศึกษาธิการเมืองพังงา (นายรวย ศุภรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิด นายจำนง สฤษดิสุุข กำนันตำบลทุ่งคาโงก นายแง้ว รู้การ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลทุ่งคาโงก นายเขียด กองแก้ว แพทย์ประจำตำบล และราษฎรในหมู่บ้านมาร่วมด้วย มีนักเรียนที่เข้าเรียนระยะนี้ 20 คน เริ่มทำการสอนโดย นายบรรหาร บุญยัษเฐียร เป็นครูใหญ่ ดำรงอยู่ด้วยทุนของราษฎร และรัฐบาลปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมมาตามลำดับ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิสัยทัศน์โรงเรียน

C.VIC : พลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนน่าอยู่        CLEAN : C
ครูมีวิสัยทัศน์         VISION : V
พัฒนาสู่มาตรฐาน   IMPROVE : I
สานความร่วมมือ    COOPERATION : C

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และรักการแสวงหาความรู้
2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และด้านศิลปะ
6. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร