โรงเรียนบ้านบางกัน


หมู่ที่  4 
 บ้านบ้านบางกัน ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 089-1982524

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 6 8 14 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
อนุบาล 3 7 8 15 1
รวม อนุบาล 16 22 38 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 3 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
รวมประถม 39 25 64 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 55 47 102 9

บทความล่าสุด