โรงเรียนบ้านบางกัน


หมู่ที่  4 
 บ้านบ้านบางกัน ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 089-1982524

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นางพัชรี อินทแย้ม ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล ครู กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสุรินทรา จันทรโชติ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวนฤมล เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด